CSOK 2022 feltételei új Szocpol: családi otthonteremtési kedvezmény

CSOK 2022 - családi otthonteremtési kedvezmény

CSOK 2022 - családi otthonteremtési kedvezmény

Csok - Szocpol 2022

2021. október 01. - Slickk

Csok - Szocpol 2022

 

Feltételek, részletek itt >>>

 

Kinek jár a CSaládi Otthonteremtési Kedvezmény?

 

Meglévő gyermek esetén: Szinte mindenkinek. Házaspároknak, élettársaknak és gyermeküket egyedül nevelőknek egyaránt, a szülők életkorának vizsgálata nélkül.

Vállalt (később születendő) gyermek esetén: Csak olyan “fiatal házaspároknak”, akiknek az egyik tagja 40 év alatti. A szülői életkort kizárólag a CSOK igénylés pillanatában vizsgálják.

Az oldalon bővebben bemutatjuk a részleteket!

Csok 2020

Kik kaphatják meg a CSOK-ot?

 

Feltételek

 

Sokan nagy reményekkel indulnak neki a kedvezmény megigénylésének, és a jövőről szőtt tervüket erre a támogatásra alapozzák, mindenekelőtt azonban érdemes utána nézni, kik részesülhetnek pozitív elbírálatban, elvégre nem jár mindenkinek alanyi jogon.

Az Otthonteremtési Kedvezményt kizárólag azok a személyek vehetik fel, akik magyar állampolgárok, vagy legalább három hónapja rendelkeznek tartózkodási joggal. Emellett fontos feltétel, hogy büntetlen előéletű, köztartozással nem rendelkező személy igényelheti a CSOK-ot, akinek egy vagy két tervezett gyermek esetében legalább 180 napos társadalombiztosítással kell rendelkeznie, azonban ha a három gyerekes CSOK-ot szeretné igénybe venni, akkor ennek az időkeretnek legalább két évnek kell lennie.

Csok feltételei 2020: 1,2,3,4 gyerekre használt és új lakásra

Technikai információk a CSOK-ról

 

További információk itt és itt

 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése és 74.§-a, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI.23.) Korm. rendelet 8.§ (7)bekezdése alapján tájékoztatjuk a lakáscélú állami támogatásokról,ezzel is az Ön könnyebb eligazodásához szeretnénk hozzájárulni. Ennek érdekében összefoglaljuk lakásépítés esetén elérhető lakáscélú állami támogatási formák igénybevételének legfontosabb feltételeit. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a tájékoztató a lakáscélú támogatások igényléséhez szükséges alapvető információkat tartalmazza. Az, hogy Ön,mint igénylő ténylegesen jogosult-e valamely támogatási formára,csak a hitelintézeti támogatásbírálatot/ hitelbírálatot követően állapítható meg.Lakásépítéshez igénybe vehető lakáscélú állami támogatások:1.)Kamattámogatott lakáskölcsön1.1.A többgyermekes családok otthonteremtésikamattámogatása1.2.Az otthonteremtési kamattámogatás1.3.A fiatalok, valamint a többgyermekesek kamattámogatottkölcsöne2.)Vissza nem térítendő támogatás2.1.A családi otthonteremtési kedvezmény2.2.Az a-visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen. A következőkben az említett támogatásokat mutatjuk be felsorolásuk sorrendjében.

 

1.KAMATTÁMOGATOTTLAKÁSÉPÍTÉSI KÖLCSÖN1.1. A TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA Az otthonteremtési kamattámogatás összeghatártól függetlenül, a legalább 60 négyzetméter hasznos alapterületű új lakás vagy a legalább 90 négyzetméter hasznos alapterületű új lakóépület építéséhez igényelhető.A kamattámogatás igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylők a legalább három gyermek után nyújtható, legfeljebb 10.000.000 Ft összegű családi otthonteremtési kedvezmény egyidejű igénybevételére is jogosultak legyenek.Az igényelhető kölcsön összege:A többgyermekes családok kamattámogatott építésikölcsönének összege legfeljebb 15millió forint lehet.A kamattámogatás jellemzői:A kamattámogatás időtartama a kölcsön legfeljebb első 25 éve, a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet.A kölcsön kamata legfeljebb 3%, amelyet az állam kamattámogatással biztosít.A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente változhat.Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forint alapú kölcsönhöz vehető igénybe.Az otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható:a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre,a meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönhöz éslejárt kölcsöntartozás esetén.Az igényléskor a fiatal házaspár legalább egyik tagja nem töltheti be a 40. életévét, ha a kölcsön igényléshez szükséges összesen 3 gyermeketgyermekvállalással kívánjákteljesíteni. A gyermekvállalásteljesítésére vonatkozó határidő10 év, függetlenül attól, hogy hány gyermek vállalásáról van szó.Ha a határidő lejártáig a vállalását atámogatott személynem vagy csak részben teljesíti, akkor az igénybevett otthonteremtési kamattámogatás összegét vissza kell fizetni.A többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott kölcsönének igénylési feltételei ide nem értve a hitelképességnek való megfelelést megegyeznek a 2. pontban részletezett családi otthonteremtési kedvezmény feltételeivel.A támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója1az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönbe nem támogatott személy hiteladósként bevonható, ha a nem támogatott hiteladós teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy nem kötött, és vállalja, hogy a későbbiekben sem fog kötni e rendelet szerinti kölcsönszerződést, továbbá nem is szerepel további, e rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem támogatott személy hiteladósaként. A nem támogatott hiteladós nem létesíthet lakóhelyet sem a támogatott ingatlanban.A kamattámogatott kölcsön igénybevételének nem akadálya a meglévő, másik lakástulajdon vagy más jogszabály alapján igénybe vett állami kamattámogatásos kölcsön.

A többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásravonatkozó részletes szabályokataz új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásrólszóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet tartalmazza.1.2. AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖNAz otthonteremtési kamattámogatással épített, összkomfortoslakásnak ahitelintézet által elfogadotttelekár és általános forgalmi adó nélkül számított bekerülési költsége nem haladhatjameg a 30 millió forintot.Az igényelhető kölcsön összege:A kamattámogatott építésikölcsön összege legfeljebb 15 millió forintlehet.A kamattámogatás jellemzői:A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év, azonban a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet.A hosszabb futamidőnek az első öt évére jár a kamattámogatás.A kamattámogatás mértéke a kamattámogatott időszak alatt állandó, az állampapírhozam százalékában kifejezve az alábbiak szerint alakul:gyermekszámatörlesztés 1-5. évealatthárom vagy többgyermeklegfeljebb 70%Az igénylő szerepelaz adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisbanvagy a kérelem benyújtásának időpontjában 30napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja, hogyköztartozásmentes adózó.Az igénylő30napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában és azt közvetlen megelőzően összesen, folyamatosan legalább 180 napig ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottként szerepel. A legalább 180 nap biztosítási jogviszony fennállása a magyar és külföldi társadalombiztosítási rendszer által kiállított igazolás alapján együttesen is teljesíthető, ha az illetékes fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatalhozbenyújtott kérelem időpontjában az igénylő a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottként van nyilvántartva.Házaspárok és élettársak esetén elegendő, ha legalább az egyik fél igazolni tudja a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszonyt.Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.Akamattámogatott kölcsön a 2008. július 1-n vagy aztkövetően kiadott építési engedéllyel rendelkező,új lakás építéséhez igényelhető, ha a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjáig a használatbavételi engedélykiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele nem történt meg.Az igénybevevő vállalja, hogy a kamattámogatási időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezetivagy használati jog nem terheli.A kamattámogatott kölcsöna támogatott személy által egy alkalommal vehető igénybe.

Az otthonteremtési kamattámogatásravonatkozó részletes szabályokataz otthonteremtési kamattámogatásról szóló341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettartalmazza.1.3. A FIATALOK,VALAMINTATÖBBGYERMEKESCSALÁDOKKAMATTÁMOGATOTTKÖLCSÖNEA fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönével épített új, összkomfortoslakásnak ahitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adó összegét is tartalmazó telekhányad nélkülszámított építési költsége:-afővárosban és a megyei jogú városokbanlegfeljebb 25 millió forint,-egyéb településekenlegfeljebb20 millió forint lehet.A kamattámogatott kölcsönt azokra a lakásépítésekre lehet igénybe venni, amelyekre az építési engedélyt 2005. január 31-étkövetőenadták ki.Az igényelhető kölcsön összege:A kölcsönösszegea fővárosban és a megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint,egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint lehet. Akölcsönt-a legfeljebb egy gyermeket nevelő,nagykorú,35. életévétmég be nem töltött személy, vagy -a legalább két gyermeket nevelő,nagykorú, 45. életévétmég be nem töltött személyigényelheti. Hapárkapcsolatban élnek, úgy az életkori korlát a kérelem benyújtásának időpontjábana házastársra, élettársraés abejegyzett élettársra isvonatkozik.A kamattámogatás jellemzői:-A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében kamattámogatást biztosít. -A kamattámogatás mértéke a kamattámogatott időszak alatt az állampapírhozam százalékában kifejezve az alábbiak szerint alakul:45. életév betöltéséighat vagy több gyermek esetén45. életév betöltéséigöt gyermek esetén45. életév betöltéséig négy gyermek esetén45. életév betöltéséig három gyermek esetén70%64%59%55%-Ha a támogatott személy45. életévének betöltése előtt a családban eltartott gyermekek száma nő, úgy a kamattámogatás mértéke a gyermekszám változásának hitelintézet részére történő bejelentését követő 2 hónap elteltével emelkedik. Ha a kölcsön törlesztése során az eltartott gyermekek száma a hitelbírálat alkalmával megállapított gyermekszámhoz képest csökkent, a kamattámogatás akkor sem lehet kevesebb, mint korábban volt. Egyéb feltételek:-Az a természetes személy veheti igénybe,akinek saját magának, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó használati joga nincs, illetve ezek bejegyzésére irányuló kérelem nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása nincs.

Az alábbi lakástulajdon, illetve tulajdoni hányad közül legfeljebb az egyik pontban foglaltak fennállásamegengedett:azigénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb egy lakás vonatkozásábanlegfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van, amely tulajdonközösség megszüntetése, öröklés vagy ajándékozás útján került a tulajdonába,50%-ot meghaladó tulajdoni hányada van, amely több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel vagy özvegyi joggal terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik, vagy50%-ot meghaladó tulajdoni hányada van, melynek bontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte, vagy az építésügyi hatóság engedélyezte vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette.Lakástulajdonnak minősüla gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi engedélyben vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakásis.-Az igénylő rendelkezésére álló saját erőként kell számításba venni a korábban − 5 éven belülértékesített lakás, illetve tulajdoni hányad eladási árát. Ezt az összeget a következőkkel lehet csökkenteni:oaz értékesített lakást terhelő és az értékesített lakás, illetve tulajdoni hányad eladási árából visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,oaz értékesített lakás vásárlása vagy építése érdekében felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsönnek az értékesített lakás, illetve tulajdoni hányad eladási árából végtörlesztett összegével,oa számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,oolyan 2009. július 1-jét követően kiállított számlával vagy megkötött szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaságbíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg,oa családiotthonteremtési kedvezménnyel vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése -adásvételi szerződéssel igazoltan -a korábbi lakás eladását bejegyző ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg.-Ha a kamattámogatott kölcsönnel épített lakásta használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől számított egy éven belül elidegenítik(értékesítik), úgy a kamattámogatás megszűnik, és az adós köteles az addig igénybevett kamattámogatást a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban:Ptk.) szerint számított kamataival együtt visszafizetni.Az adósnak, adóstársnak,ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak írásban kell nyilatkozniuk, hogy a 2009. július 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok, az 1.2. és az e rendelet szerinti kölcsönük nincs, vagy ha van, azt 360 napon belül vissza kell fizetni.A kedvezményes kölcsönrevonatkozó részletes szabályokata fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló134/2009. (VI.23.) Korm. rendelettartalmazza.

1.2ÉS 1.3.PONTRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK:A támogatás igénylésének határideje:A kamattámogatott kölcsönökrevaló jogosultság megállapítását legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy a felépítés megtörténtének hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítását megelőzőenlehet kérni a hitelintézettől.A magyar állampolgárokon kívül az 1.2. és 1.3.pont szerintkamattámogatott kölcsönök igénybevételére jogosult lehet:-az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarországterületén gyakorolja, és apolgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,-a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,-a hontalanjogállással,vagy-a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.Ki szerezhet tulajdont a kamattámogatott kölcsönök igénybevétele esetén azépítettlakásban?A kamattámogatott kölcsönnel vásároltlakásban az igénylőnek (támogatott személynek) legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnekaz ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást a kölcsön kamattámogatással érintett összegének erejéig, a támogatásidőtartamára, a kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.Mi minősül lakásnak?Az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.Mi minősül új lakásnak?A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:a)az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles, b)az a) pontban foglaltaknak megfelelő lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, ésba)amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagybb)amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

Mi minősül összkomfortos lakásnak?Aza lakás, amely legalábba) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,b) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,c)melegvíz-ellátással,d)központi fűtési móddalése) az országos településrendezési és építési követelményekrőlszóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet(a továbbiakban: OTÉK) 8. § (2) bekezdése szerinti teljes közművesítettséggelrendelkezik.Az OTÉK 8. § (2) bekezdése szempontjából az építési övezet teljesen közművesített, ha:a) az energia (villamos energia, gáz vagy távhő),b) az ivóvíz,c) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamintd) a közterületi csapadékvíz-elvezetésegyüttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.2.VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS2.1.ACSALÁDIOTTHONTEREMTÉSIKEDVEZMÉNY(CSOK)A családi otthonteremtési kedvezmény vissza nem térítendő támogatás, amia 2008. július 1-n vagy aztkövetően kiadott építési engedéllyelvagy az egyszerű bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenységbejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazolódokumentummal rendelkező lakásépítésének bekerülési költségéhez igényelhető.A használatbavételi engedéllyel(a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazolóhatósági bizonyítvánnyal)még nem rendelkező lakás tulajdonjogának,a használatbavételi engedély megszerzése(a használatbavétel tudomásulvétele,vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése)előtt történőátruházásaesetén, az új tulajdonos igénylő az e rendeletben meghatározott feltételekkel családi otthonteremtési kedvezményt igényelhet, ha az építkezés a 2008. július 1-jén,vagy azt követően kiadott építési engedély(2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése)alapján történt.Acsaládi otthonteremtési kedvezmény az épület kérelem benyújtásakor meglévőkészültségi foka figyelembevételével, az építési költségvetésből mégfennmaradó bekerülési költségre igényelhető.A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.A három vagy több gyermek után támogatást igénylők esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel építhetőlakáshasznos alapterületelegalább 60 m2,azegylakásos lakóépület hasznos alapterületelegalább 90 m2.

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető-és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető-és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.Hasznos alapterületa lakásonbelül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek -az OTÉK2szerint számított-alapterületének összege:előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás soránnem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.A lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánála fiatal házaspár által vállalt, illetve azigénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző olyan gyermeket kell figyelembe venni, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik (ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek).A családi otthonteremtési kedvezményének összegeide értve a megelőlegezetten igényelt kedvezményt is a három vagy több gyermek után legfeljebb 10.000.000 Ft.Kik igényelhetika kedvezményt?-életkori megkötéstől függetlenülanagykorú természetes személyek(házastársak, élettársak, egyedülállók) a már meglévő, az igénylővel közös háztartásban élő, vérszerinti vagy örökbefogadott gyermekükés/vagya terhesség betöltött 12. hetét követően magzatvagy ikermagzat után, illetve -olyan fiatal házaspárok, akiknél a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásakor legalább az egyik félnem töltötte be a 40. életévétaz eltartott gyermekek számától függetlenül legfeljebb háromgyermek vállalásával (megelőlegezett CSOK).A családi otthonteremtési kedvezményt a házaspárok, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötésével az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.Ki minősül gyermeknek?a)a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamintb)az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartottgyermeke, -aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy-aki a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személyés ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg.Az igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény összegének meghatározásához figyelembe vehető gyermekszám megállapítása az alábbiak szerintalakul:egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele az új lakásba együtt költöző gyermek vagy gyermekek,házastársak eseténa házastársakkal közös háztartásban élő, velük az új lakásba együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekei együttesen.

fiatal házaspár eseténa fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a közösen vállalt gyermekek együttesen,élettársak esetén a jogszabály által meghatározott gyermekszám szerinti legmagasabb összegen belül igényelhető:1.az élettársak a velük közös háztartásban élő, közös gyermekeikután, együttesen,2.az élettársak az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után, együttesen,3.az élettársak a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után, együttesen,4.az élettársak, a velük közös háztartatásban élő nem közös gyermekei után együttesenigényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre,5.az élettársak, a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után együttesenigényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját és közös gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre. A családi otthonteremtési kedvezményt egy gyermek után csak egyszerlehet igénybe venni, azzal hogy, ha azigénylő(együttes igénylő) a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást vagy megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető. Általános szabályként az igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény összegének meghatározásánál a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti és az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok [a 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet, vagy a 17/2016. (II.10) Korm. rendelet] szerint korábban igénybevett és kifolyósított lakáscélú állami támogatásokat is figyelembe kell venni, független attól,hogy a támogatás esetlegesen önként vagy jogszabályi kötelezettségre tekintettel már korábban visszafizetésre került.Acsaládi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál csak a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig önkéntesen,vagy hatósági határozat útján több mint 5 évevisszafizetett,vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kedvezményösszegétnem kell figyelembe venni.Ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor atámogatási összeg meghatározásánál figyelmen kívül hagyható(ak) azon gyermek(ek), akikre tekintettel korábban támogatás igénybevétele történt, és ebben az esetben az igénybevehető támogatási összeget sem kell csökkenteni a korábban folyósított támogatás összegével.Ugyanazon igénylők esetében újabb gyermekvállalásratekintettel megelőlegezett támogatás csak abban az esetben igényelhető,ha a korábbi gyermekvállalásukteljesült.Korábbi gyermekvállalás nem teljesítése esetén akkorköthetőújabb gyermekvállalást tartalmazó támogatási szerződés, ha atámogatottak egyike nem azonos a korábban támogatási szerződésben szereplő felek egyikével.

A korábban igénybevett támogatással összefüggésben előírtéletvitelszerű bentlakási kötelezettséget az igénylőnek acsaládi otthonteremtési kedvezménnyel épített új lakásban kell teljesíteni.A családi otthonteremtési kedvezményt megelőlegezett formábanigényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában, ha legfeljebb három gyermek megszületését vállalják. A támogatás összegemegegyezik a meglévő gyermekek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezményével.Gyermekvállalás esetén a fiatal házaspárnak a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia a vállalt gyermekek számáról.A hitelintézet a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóan lehetetlennek minősíti.A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő a vállalt gyermekek számától függetlenül 10 év. A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a használatba vételiengedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételétvagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítványkiállításának napjátólkezdődik.Abban az esetben, ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteniés a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánakaz örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésre vonatkozó határidő (10év) lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalásteljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság tényének orvosi bizonyítvánnyal történő igazolása esetén a várandósság végéig meghosszabbodik.FIGYELEM!Ha az igénylőknek a vállalt gyermekek nem teljesítése miatt visszafizetési kötelezettségük keletkezik, akkor a kedvezmény visszafizetendő összegét az igénybevételének napjától esedékes Ptk. szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni.Hogyan kell az igénylőnek a családi otthonteremtési kedvezmény legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszonytfennállását leigazolni?Az igénylő házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél az illetékes fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatalaáltal kiállított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy aa vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben3biztosítottide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt vagya köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézménybenvagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, éslegalább 2 éve folyamatosanideértve azt is, ha a legalább 2 évesfolyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van :-a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított,vagy-a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó

felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy-keresőtevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozottés ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazoláshiteles fordításával igazolja.A benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a magyar társadalombiztosítási rendszerben, de ebbe az időtartamba nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő.Viszont beleszámít a kérelem benyújtását megelőző 180 napba a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy jogviszonya is.A benyújtáskor és a benyújtást közvetlenül megelőző 180 nap időszakára, kereső tevékenysége alapján szükséges, a magyartársadalombiztosítási rendszerben megvalósulójogviszony leigazolása kiváltható,valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alattfennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik. Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor vállalt, ezen kötelezettségének teljesülésétvalamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.Mentesül a TB jogviszony fennállásának igazolása alól az igénylő, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogerős határozata alapján gyermekek otthongondozási díjban vagyápolási díjban részesül.17/2016. (II.10) KORM. RENDELET SZERINTI CSALÁDIOTTHONTEREMTÉSIKEDVEZMÉNYÖSSZEGÉNEKIGÉNYBEVÉTELEÚJLAKÁSÉPÍTÉSEESETÉNHa az igénylő(együttes igénylő)nem tud eleget tenniaz új lakások építéséhez és vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletben meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény igénylésifeltételeinek, de teljesíteni tudja a használt lakásra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti, a használt lakásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket, akkor az alábbi összegek igényelhetőek új lakás építéséhez:három gyermek esetén legfeljebb 2 200 000 Ft,négy vagy annál több gyermek esetén legfeljebb 2 750 000 Ft.Atámogatás igénylésének eljárási szabályaira, a támogatás folyósítására, felhasználásának ellenőrzésére és a támogatás visszafizetésére az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.2.2. AZ ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁSPREFERÁLT KISTELEPÜLÉSENAdó-visszatérítési támogatást igényelhetőa17/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti preferált kistelepülésen aa)legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű összkomfortos lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű összkomfortos egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője azépítési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve

az építési telek természetes személy tulajdonosa az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához.Az adó-visszatérítési támogatás a telek vételárához és az építésibekerülési költséghez egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, a 2018. január 1-jén vagy azt követően,kizárólag 27%-os általános forgalmi adó-mértékkel kiállított számla alapján,2022. június30-ig igényelhető.Az adó-visszatérítési támogatás összegemegegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és az igénylő nevére kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, delegfeljebb 5.000.000 forint.Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részétaz építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően egy összegben,a bekerülési költségre jutó részét az építkezés készültségi fokának megfelelően, utólagosan folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.A támogatásigénybevételének feltételetovábbá még abban az esetben is, ha az igénylő csak az építési telek vételárának vonatkozásában kíván élni az adó-visszatérítési támogatással, hogy az igénylő a hitelintézet részére benyújtsa az építési engedélyt illetve az egyszerű bejelentés megtörténtének igazolását, a jogszabályban meghatározott építési éstervdokumentációkat, továbbá a hitelintézet által elfogadott a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetést, valamint az igénylő vállalja, hogy a hitelintézethez benyújtja az építkezés bekerülési költéségének legalább 70%-áról a saját nevére kiállított számlákatis. Hogyan kell az igénylőnek az adó-visszatérítési támogatás igénybevétele esetén a legalább 180 napos,folyamatos TB jogviszonytfennállását leigazolni?Az igénylő házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél az illetékes fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatalaáltal kiállított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy aa vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben4biztosítottide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt vagya köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézménybenvagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, éslegalább 180 napja folyamatosan ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van :-a magyar társadalombiztosítási rendszerbenbiztosított ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt ,vagy-a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagya nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy-kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozottés ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazoláshiteles fordításával igazolja.

Csok használt és új lakásra 2020

Csok használt és új lakásra 2020

 

 

A CSOK 2020 feltételrendszere bankonként még mindíg nagyon eltérő, ezért feltétlenül kérje segítségünket. Tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel 10 millió forint állami támogatáshoz is hozzájuthat!

 

Mi az a CSOK 2020?

 

A CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény mozaikszava, ami a régi nevén SZOCPOL volt) a különböző ingatlancélokhoz a gyermekek után járó vissza nem térítendő állami támogatás. Az ingatlancélok vásárlás, építés és bővítés lehetnek. A támogatást a 16/2016-os (új lakáscél) és a 17/2016-os (használt lakáscél) kormány rendelet szabályozza.

 

A CSOK-ot a meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruktól függetlenül igényelhetik lakás építésére, vásárlására vagy bővítésére. Előre vállalt gyermek után is igénybe vehetik a házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie. A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

 

 

 

Jogosultsági feltételek:

• büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)

• annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;

• a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;

• köztartozás-mentesség;

• 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.;

• 3, vagy több gyermek és új lakás építése/vásárlása esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenység (pl. munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony, megbízási szerződés) fogadható el, kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.

Gyermeknek minősül az igénylővel közös háztartásban élő:

• magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően;

• aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be;

• vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, akinek ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Új lakásnak számít:

• a 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező (félkész) ingatlan felépítése,

• még fel nem épített ingatlan, amelyet gazdálkodó szervezet épít első ízben magánszemély részére történő értékesítésre,

• az olyan kész, már felépült ingatlan, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkezik, és amelyet az építő gazdálkodó szervezet első ízben magánszemély számára értékesít.

Az igénylés menete:

Bevezetésre került a nyilatkozati elv, mint főszabály, vagyis elegendő az ügyfélnek csak nyilatkoznia arról, hogy a szükséges feltételek az ő esetében fennállnak (ill. ebből 1 ügykör, a tulajdoni lap másolat elektronikus bekérése a hitelintézet feladata lesz).

A nyilatkozaton túl a legfontosabb, ténylegesen bemutatandó dokumentumok:

• személyi igazolvány

• lakcímkártya

• OEP TB jogviszony igazolás, VAGY külföldi TB szerv igazolása és hiteles magyar nyelvű fordítása

• adóigazolvány

• adásvételi szerződés (lakásvásárlás esetén)

• a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolás, kivitelezési dokumentáció (építkezés esetén)

• építőközösségi szerződés (társasházépítés esetén)

• várandósgondozási könyv (magzat utáni igénylés esetén)

 

A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges forma- nyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek. A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.

A támogatás igénybevételének egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a hitelintézeteknek a befogadástól számítva lakásvásárlás esetén 30, építkezés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk a kérelmeket.

A három- vagy többgyermekes családok által a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel felvételének feltétele, hogy a kérelmező ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) késedelmesen tartozóként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását már legalább egy éve teljesítette.

 

A támogatás folyósítása:

Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank, még akkor is, ha az új lakás vásárlására a használatbavételi engedély kiadása előtt került sor. Új lakás építésekor a folyósítás a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A bekerülési költség legalább 70 százalékát számlákkal kell igazolni, ezzel lehet elindítani a hitelintézetnél a folyósítást. Legkorábban az építési engedély kiállítását fél évvel megelőzően kiállított számlák fogadhatók el. Építőközösség tagjaként a tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelhető a CSOK.

Változások 2018. március 15-ét követően:

• Külföldről hazatérők CSOK igénylésének könnyítése: A külföldi (EU-n belüli) munkavállalás vagy tanulás után hazatérő és letelepedni, otthont teremteni szándékozó magyarok helyzetét jelentősen megnehezíti az, hogy legalább egy napra, sőt a 10 milliós támogatást igénylő nagycsaládosoknak fél évre hazai TB-jogviszonyt is kell létesíteniük. A külföldön tartózkodó magyarok hazatérésének hatékonyabb ösztönzése és támogatása érdekében ezért az igényléskor elegendő csak a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszonyt igazolniuk, valamint nyilatkozatban vállalniuk, hogy az építkezés befejezése/az újabb ingatlanba való beköltözés után 180 napon belül belföldi TB-jogviszonyt is létesítenek.

• Adó-visszatérítési támogatás szabályozásának egyszerűsítése, a jogosulti kör bővítése: minden esetben, amikor 27%-os ÁFA tartalmú számlák benyújtása történik, igényelhető a támogatás. E lehetőség a már folyamatban lévő, illetve korábban részben vagy egészben már elutasított kérelmekre is vonatkozik, utóbbiaknál az igénylő utólagosan – akár az építkezés befejezése után is – kérheti a támogatás folyósítását. Emellett az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti nyugdíjban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik a támogatást.

• A kellő jövedelemmel, önerővel nem rendelkező fiatalok segítség lehet a szülő (vagy más közeli hozzátartozó) adóstársként való bevonása a CSOK felvételéhez, vagy igényelhetik a Babaváró támogatást, amit vissza sem kell fizetniük, ha legalább három gyermekeket terveznek.

• Az ügyfelek helyzetének könnyítése érdekében az igénylő akkor sem esik el a kamattámogatástól, amennyiben a kamattámogatott kölcsön folyósítását követően 6 hónapon belül a kölcsön felhasználását önhibájából nem kezdi meg. Ez a szabály a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó.

• A CSOK segítségével szerzett ingatlanban a szabályok szerint csak az igénylő (a szülő) szerezhet tulajdont. Ha ugyanakkor a kiskorú gyermek az elhunyt szülőtől ingatlantulajdont örökölt, majd a túlélő szülő, gyám, örökbefogadó szülő CSOK támogatással újabb ingatlant kíván vásárolni, építeni, a Ptk. ehhez egyrészt a gyámhatóság hozzájárulását írja elő, másrészt annak megadása esetén is kötelezővé teszi, hogy az értekesítendő lakásban fennálló tulajdonjogát az árva gyermek a megvásárlandó új ingatlanra is átvigye, ami ezzel kizárja a CSOK igénybevételét. A módosítással ezért a CSOK-kal érintett ingatlanban nemcsak a szülő, hanem – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelően – az árván maradt kiskorú is tulajdonjogot szerezhet. Ez a szabály a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó.

• Az újabb gyermekek születésének nagyobb fokú elismerése érdekében csak akkor kell a korábbi támogatás összegét – részben vagy egészben – figyelembe venni az újonnan igényelt összegnél, ha korábban meglévő gyermekre tekintettel is történik az újabb igénylés. Ez lehetővé teszi pl., hogy a két korábban meglévő gyermek után igényelt szocpol összegét ne kelljen figyelembe venni, ha az időközben született három további gyermekre nézve történik újabb CSOK igénylés, így a teljes támogatási összeg – csökkentés nélkül – felvehető.

Változások 2018. december 1-től:

• Új lakás építése vagy bővítése esetén a 2 gyermekes családok is igényelhetnek 10 millió forintos kedvezményes CSOK kölcsönt, míg a 3 gyermekesek által kérhető összeg 15 millió forintra emelkedik.

Változások 2019. július 1-jét követően:

• A 35 millió Ft-nál nagyobb értékű használt ingatlanok vásárlásához is igényelhető a CSOK.

• A CSOK mellett felvehető, legfeljebb 3%-os kamatozású, 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint összegű kedvezményes hitelt nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is fel lehet venni.

• A jelzáloghitel-tartozásokra gyermekszületés esetén járó támogatás kiterjesztésre kerül a második gyermek megszületésére is 1 millió Ft összegben, a harmadik gyermek megszületése után érvényesíthető jóváírás összege pedig 4 millió Ft-ra emelkedik (az ezen összeg igénybevétele után születő gyermekekre továbbra is 1-1 millió Ft jár).

• Amennyiben a 2011. december 31. után felvett lakáscélú támogatást már visszafizették, akkor annak összegét 5 év elteltével már nem kell figyelembe venni az újabb igénylésnél, tehát teljes összegben járhat a CSOK.

• Az EGT-tagállamokon kívül valamennyi külföldi országban szerzett tb-jogviszony beszámítható a CSOK elbírálásánál, de csak a magyar állampolgárságú igénylők esetében.

• Amennyiben a megelőlegezett formában igénybevett CSOK-nál a gyermekvállalás nem teljesül, és a támogatást vissza kell fizetni, esetleges későbbi újraházasodás esetén a visszafizetéstől számított 5 év elteltével ismét felvehető előre vállalt gyermek után a támogatás.

• A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó, és emiatt ápolási díjban részesülők mellett a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) jogosult szülők is jogosulttá válhatnak a fél éves / kétéves biztosítási jogviszony igazolása nélkül a CSOK-ra.

• Használt lakás vásárlásnál az 5 éven belül értékesített másik lakás vételárára vonatkozó „beforgatási” kötelezettség megszűnik, így a két lakás közötti értékkülönbözet összegére tekintet nélkül jár a CSOK.

• Használt lakás másik használt lakásra való, 5 éven belüli cseréje esetén is mód van a meglévő lakásra felvett CSOK letétbe helyezésére és az újabb ingatlanra való átjegyzésére (ha annak értéke a meglévő lakásét meghaladja).

• Amennyiben a CSOK-ból épített/vásárolt lakást 10 éven belül másikra cserélik, a korábban felvett támogatás összegét újabb lakás építése esetén 3 évre, vásárlása esetén 1 évre a kincstárnál letétbe kell helyezni, ami egyszer meghosszabbítható. A letétbe helyezés időtartamának meghosszabbítási lehetősége 1 évről 2 évre nő.

• Lakásépítéskor a telken meglévő épületet – amennyiben szakvélemény alapján annak alapozása megfelelő – csak a talajszintig kell visszabontani, az új lakóépület a meghagyott alapra ráépíthető.

• Az azonos kibocsátó által kiállított, 2 millió Ft-ot meghaladó ÁFA-tartalmú építőanyag-vásárlásról szóló számlák kapcsán nem kell külön szerződést bemutatni a hitelintézetnek.

• A többgyermekeseknek járó kamattámogatott kölcsön, amennyiben generálkivitelezővel építtetnek (pl. lakópark beruházás során), már az építkezés megkezdése után folyósítható, de kamattámogatás nélkül (piaci kamattal); az építkezés befejezése után már az alacsonyabb kamatszinten lehetséges a törlesztés.

• Bővítés esetén a munkálatok megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla is elfogadható.

• Bővítés esetén a támogatással érintett ingatlanban előírt legalább 50%-os tulajdoni hányad akkor is teljesítettnek minősül, ha ez az igénylő elhunyt házastársa/élettársa esetében fennállt, és az elhunyt házastárs/élettárs kiskorú gyermeke legalább 50% tulajdoni hányadot szerzett.

Falusi CSOK

Ki és mire igényelhet falusi CSOK-ot?

A vissza nem térítendő falusi CSOK támogatást olyan 5 000 lélekszám alatti településeken lehet igényelni 2019. július 1-jétől három éven át, ahol az elmúlt években csökkent a lakosság lélekszáma.

A támogatással egyidejűleg a Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása a 3%-os kamattal is igényelhető. A falusi CSOK abban az esetben is igényelhető, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni és/vagy bővíteni kívánt lakás megvásárlásához CSOK-ot vett igénybe.

Milyen eltérő jogosultsági feltételei vannak a falusi CSOK igénylésnek?

• Legalább – a kérelem benyújtása időpontjában fennálló – 1 éves (10 millió Ft összegű támogatás igénylése esetén 2 éves) folyamatos TB biztosítotti jogviszony, vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,

• büntetlen előélet igazolása érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal történik

A falusi CSOK összege vásárlás és egyidejűleg bővítés/korszerűsítés esetén:

• 1 gyermek: 600 ezer Ft

• 2 gyermek: 2,6 millió Ft

• 3 vagy több gyermek: 10 millió Ft

Maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani.

A falusi CSOK összege meglévő lakás bővítés/korszerűsítés esetén:

• 1 gyermek: 300 ezer Ft

• 2 gyermek: 1,3 millió Ft

• 3 vagy több gyermek 5 millió Ft

Kinek jár a CSOK 2020-ban?

Már megszületett, meglévő gyermek esetében: mondhatjuk, hogy bárkinek. Házaspárok, élettársak és a gyermeküket egyedül nevelő szülők egyaránt igényelhetik, sőt ilyenkor a szülők életkorát sem kell vizsgálni.

Vállalt, azaz később születendő gyermek esetében: csak azoknak a “fiatal házaspároknak”, akiknek az egyik tagja (férj vagy feleség) még 40 éves kor alatti. A szülőknek az életkorát csupán a 2020-as CSOK kérelem beadásának pillanatában vizsgálják.

Ki után kérhető CSOK 2020-ban?

Meglévő gyermek(ek) után: a 12 hetes  magzattól a 25 éves gyermekig (25 éves életkor felett csak fogyatékossággal élő eltartott esetén). 18 év felett már nem kötelező nappali tagozatú felsőoktatási iskolában tanulni.

Vállalt, azaz később születendő gyermek(ek) után: a támogatás igénylési dátumánál később születendő majdani gyerek, akinek az érkezésére határidőt is vállalnak a szülők. Maximum három gyerek vállalására van mód új ingatlancél esetében. Használt ingatlancél esetén 2 gyerek vállalása lehetséges.

A részletekről bővebben lejjebb még olvashat!

Milyen maximális összegek járhatnak Önnek 2020-ban?

A CSOK 2020 maximálisan igényelhető összege 10 millió forint (új ingatlan cél, 3 gyerek esetén).

A falusi CSOK 2020 maximum 10 millió forint támogatást jelent (A településlistán szereplő használt ingatlan cél és 3 gyerek esetén). A támogatásnak a fele használható fel vásárlásra, a másik fele korszerűsétésére/bővítésre. Mind a vásárolandó, mind a korszerűsítendő ingatlannak szerepelnie kell a településlistán.

Friss hír! 2020.01.01 től a településlista helyszínein az új építkezések és a használt ingatlanon végrehajtott korszerüsítések és/vagy bővítések ÁFÁ-ja 5 millió forintig visszaigényelhető.

A CSOK hitel 2020-ban is maximum 15 millió forint államilag kamattámogatott lakáshitelt jelent (új vagy használt ingatlan cél, 3 gyermek esetén). A kamattámogatás maximum 25 évre jár és azt jelenti, hogy a hitel kamata a támogatás időtartama alatt 3%-on fixált.

 

Mik a jelenleg igénylehető CSOK támogatási összegek:

Használt ingatlancél esetén (vásárlás, bővítés):

1 gyerek: 600.000 forint, minimum 40 négyzetméter hasznos alapterület.

2 gyerek: 1.430.000 forint, minimum 50 négyzetméter hasznos alapterület.

3 gyerek: 2.200.000 forint, minimum 60 négyzetméter hasznos alapterület.

4 vagy több gyerek: 2.750.000 forint, minimum 70 négyzetméter hasznos alapterület.

Új ingatlancél esetén (vásárlás, építés):

1 gyerek: 600.000 forint, lakás esetében minimum 40 négyzetméteres, ház esetében 70 négyzetméteres hasznos alapterület.

2 gyerek: 2.600.000 forint, lakás esetében minimum 50 négyzetméteres, ház esetében 80 négyzetméteres hasznos alapterület.

3 vagy több gyerek: 10.000.000 forint, lakás esetében minimum 60 négyzetméteres, ház esetében 90 négyzetméteres hasznos alapterület.

Az egyszerűbb átláthatóság kedvéért táblázatos formában is bemutatjuk Önnek a fentieket.

CSOK 2020 a jelzalog.com honlapon

Falusi CSOK 2020-ban:

1 gyerek: 600.000 forint, minimum 40 négyzetméter hasznos alapterület.

2 gyerek: 2.600.000 forint, minimum 50 négyzetméter hasznos alapterület.

3 vagy több gyerek: 10.000.000 forint, minimum 60 négyzetméter hasznos alapterület.

A támogatás mellé igényelhető kedvezményes 3%-os hitelek

A “2,6+10 CSOK” legfontosabb részletei (2 gyerek, új ingatlancél):

 • Ez a támogatási forma a 2 gyermekes családoknak 2,6 millió forint vissza nem fizetendő támogatást és 10 millió forint kamattámogatott hitel jelent (lehet meglévő és vállalt gyermek is). A hitel csak a vissza nem térítendő támogatással együtt igényelhető és ebben az esetben csak új építésű ingatlanra.
 • A vissza nem térítendő támogatás összegét, 2,6 millió forintot a 2 gyermekes családok a kedvezményes kamatozású hitel nélkül is igénybe vehetik.
 • Ha ezt a konstrukciót meglévő 2 gyermekre igénylik, nincs a szülők életkorának semmilyen megkötése. Azonban, ha vállalással szeretnék teljesíteni a 2 gyereket, akkor a házaspár egyik felének 40 év alatt kell lennie az igényléskor.
 • Vállalat gyermek(ek) esetében a 10 millió forint 3%-os hitel felvétele csak akkor lehetséges, ha az igénylők házasok.
 • Az ingatlannak új lakás esetén, minimum 50 négyzetméteresnek, ház esetében minimum 80 négyzetméteresnek kell lennie.
 • Az ingatlan vételárának sem minimum sem maximum összege nincs meghatározva.
 • A támogatás akkor is igénybe vehető, ha a családnak van már másik ingatlana. Azaz az állami támogatás és a kedvezményes hitel akkor is igénylehető új építésű ingatlan megvásárlására vagy építésére, ha a családnak már van egy ingatlana. Azonban maximum 90 napon belül a szülőknek és a gyerekeknek az új ingatlan kell hogy legyen az állandó lakcímük. Tehát be kell jelentkezni a vásárolt vagy épített új ingatlanba.
A 10 millió forintos hitel paraméterei:
 • kamat: maximum 3%
 • kamattámogatás ideje: maximum 25 év
 • futamidő: a hitel futamideje 25 évnél hosszabb is lehet, de a 25. év után a kamatkedvezmény megszűnik és a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul át
 • a kölcsön kamatperiódusa: öt év, ez azt jelenti, hogy 5 évente vizsgálják, hogy mekkora állami támogatás szükséges a 3%-os kamat szinten tartásához

A “10+15 CSOK” legfontosabb részletei (3 gyerek, új ingatlancél):

 • Ez a támogatási forma a 3 gyermekes családoknak 10 millió forint összegű vissza nem fizetendő támogatást és 15 millió forint kamattámogatott hitel jelent (lehet meglévő és vállalt gyermek is). A kölcsön csak a vissza nem térítendő támogatással együtt igényelhető és csak új építésű ingatlanra.
 • A vissza nem térítendő támogatás összegét, 10 millió forintot a 3 gyermekes családok a kedvezményes kamatozású hitel felvétele nélkül is igénybe vehetik.
 • Ha ezt a konstrukciót meglévő 3 gyermekre igénylik, nincs a szülők életkorának semmilyen megkötése. Azonban, ha vállalással szeretnék teljesíteni a 3 gyereket, akkor a házaspár egyik felének 40 év alatt kell lennie az igényléskor.
 • Vállalt gyermek(ek) esetében az államilag támogatott kamattal rendelkező hitel felvétele csak akkor lehetséges, ha azt házaspár igényli.
 • A kedvezményt csak minimum 60 négyzetméteres új lakásra vagy minimum 90 négyzetméteres új házra lehet felvenni. A hasznos alapterület minimum nagysága a 3 gyermekes családoknak járó vissza nem fizetendő támogatás és a kamattámogatott hitel esetében is egyaránt számítanak.
 • A megvásárolni kívánt ingatlan minimum és maximum árára vonatkozóan nincs korlát megszabva.
 • A támogatásnak nem kizáró feltétele a meglévő ingatlan. Azaz az állami támogatás és a kedvezményes hitel akkor is igénylehető új építésű ingatlan megvásárlására vagy építésére, ha a családnak már van meglévő ingatlana. Maximum 90 napon belül a szülőknek és a gyerekeknek az új ingatlan kell hogy legyen az állandó lakcímük. Azaz be kell jelentkezni a vásárolt vagy épített új ingatlanba.
A 15 millió forintos hitel paraméterei:
 • kamat: maximum 3%
 • kamattámogatás ideje: maximum 25 év
 • futamidő: a kölcsön hosszabb időre is igényelhető, de a 25. év után a kamatkedvezmény megszűnik és a hitel piaci kamatozásúvá alakul át.
 • a kölcsön kamatperiódusa: öt év (ez azt jelenti, hogy 5 évente vizsgálják, hogy mekkora állami támogatás szükséges a 3%-os kamat megtartásához).

A “1,43+10 támogatás” legfontosabb részletei (2 gyerek, használt ingatlancél):

 • Ezt a kedvezményes lehetőséget a 2 gyermekes családok igényelhetik. Az 1,43 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 10 millió forint kamattámogatott hitel ebben a formában használt ingatlancél esetén kérhető (meglévő és vállalt gyermek után is).
 • A vissza nem térítendő 1,43 millió forintot a hitelrész nélkül is igényelhetik.
 • Amennyiben meglévő 2 gyermekre igénylik, nincs a szülők életkorának semmilyen megkötése. Azonban, ha vállalással szeretnék teljesíteni a 2 gyereket, akkor a házaspár egyik tagjának 40 év alatt kell lennie az igényléskor.
 • Az államilag támogatott 10 millió forint 3%-os hitel felvételének kikötése, amennyiben a szükséges 2 gyereket későbbi vállalással szeretnék teljesíteni, az igénylőknek házasoknak kell lennie. Meglévő gyermekek esetén a házasság nem kötelező.
 • A használt ingatlannak minimum 50 négyzetméteresnek kell lennie a kedvezményes kölcsön igénybe vételéhez.
 • A használt ingatlan vételárának sem minimum sem maximum kikötése sincs.
 • A támogatásnak nem kizáró feltétele a meglévő ingatlan. Azaz az állami támogatás és a kedvezményes hitel akkor is igénylehető, ha a családnak már van meglévő ingatlana. Maximum 90 napon belül a szülőknek és a gyerekeknek a vásárolt ingatlan kell, hogy legyen az állandó lakcímük. Azaz be kell jelentkezni a vásárolt ingatlanba.
A 10 millió forintos hitel paraméterei:
 • kamat: maximum 3%
 • kamattámogatás ideje: maximum 25 év
 • futamidő: hosszabb időre történő igénylés esetén a 25. évet követően a kamatkedvezmény már nem jár, így a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul át.
 • Kamatperiódus hossza: öt év (ez azt jelenti, hogy 5 évente vizsgálják, hogy mekkora állami támogatás jár a 3%-os kamat szinten tartásához).

A “2,2+15 támogatás” legfontosabb részletei (3 gyerek használt ingatlan)

 • A 3 gyerekes családoknak 2,2 millió forint vissza nem fizetendő támogatás és 15 millió forint kedvezményes kamatozású kölcsönt nyújtanak használt ingatlancél esetén (lehet meglévő vagy vállalt gyermek is).
 • A 3 gyermekes családok a kamattámogatott kölcsön igénylése nélkül is kérhetik a 2,2 millió forintos állami támogatást.
 • Amennyiben meglévő 3 gyermekre igénylik, nincs a szülők életkorának semmilyen megkötése. Azonban, ha vállalással szeretnék teljesíteni a 3 gyereket, akkor a házaspár egyik tagjának 40 év alatt kell lennie az igényléskor.
 • Kedvezményes kamattal rendelkező 15 millió forintos hitel felvételéhez, az igénylőknek házasoknak kell lennie, ha a 3 gyermeket vállalásával, később szeretnék teljesíteni. Meglévő gyermekek esetén ilyen kitétel nincs.
 • A kamatkedvezménnyel rendelkező hitelt csak a minimum 60 négyzetméteres használt ingatlanok esetében lehet igénybe venni.
 • A használt ingatlan vételárának sem minimum sem maximum kikötése sincs.
 • A támogatásnak nem kizáró feltétele a meglévő ingatlan. Azaz az állami támogatás és a kedvezményes hitel akkor is igénylehető, ha a családnak már van meglévő ingatlana. Maximum 90 napon belül a szülőknek és a gyerekeknek a vásárolt ingatlan kell hogy legyen az állandó lakcímük. Azaz be kell jelentkezni a vásárolt ingatlanba.
A 15 millió forintos 3% kamatozású hitel paraméterei:
 • kamat: maximum 3%
 • kamattámogatás ideje: maximum 25 év.
 • futamidő: a hitel ennél hosszabb időre is igényelhető, de a 25. év után az állami támogatás megszűnik és a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul át fennmaradt időre.
 • kamatperiódus: öt év (ez azt jelenti, hogy 5 évente nézik, hogy mekkora állami támogatás kell nyújtani a 3%-os kamat szinten tartásához).

Ha a CSOK és a kedvezményes kamatozású hitel 2020-ban felvehető összege nem elegendő tervei megvalósításához, a hiányzó összeget más típusú lakáshitellel is kombinálhatják.

 

Csok használt és új lakásra 2018 - változtak a családi otthonteremtési kedvezmény feltételei: mutatjuk >>>

Csok használt és új lakásra 2018 - változtak a csok feltételei: mutatjuk >>>

 

A legfontosabb, a feltételrendszer egészét érintő változások a következők:

 

Hány gyermektől veheti igénybe?

 • Már 1 gyermek után igényelhető (meglévő vagy vállalt)

Mekkora a támogatás összege?

 • 600 ezer és 2,75 millió Ft közötti összeg vehető igénybe az eltartott gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől függően

Mire lehet elkölteni?

 • Használt lakás vásárlására, bővítésére

Március 15-től könnyebben juthatnak hozzá a családok a csokhoz, a gyermekek után igényelhető otthonteremtési támogatáshoz.

Március 15-től könnyebben juthatnak hozzá a családok a csokhoz, a gyermekek után igényelhető otthonteremtési támogatáshoz. Eddig csak az újépítésűeknél nem volt korlát, a használt lakásnál egy másik ingatlanban nem lehetett 50 százaléknál nagyobb részesedése az igénylőnek. A jövőben viszont ezt a részt kitörlik a kormányrendeletből, vagyis az új és a használt lakások esetében is megengedhető lesz más ingatlantulajdon.

Az új rendeletnek köszönhetően hosszú távon tízezrek léphetnek be a lakáspiacra, hiszen eddig azok, akiknek már volt lakásuk, de költözésben gondolkodtak, csak új ingatlan vételéhez, építéséhez igényelhettek csokot. Ez megváltozik, mostantól a használtpiaci vásárlásaikhoz is megkaphatják ezt a támogatást. Az ingatlanárak meredeken emelkedő tendenciát mutatnak, a rendelet hatására megjelenő új kereslet még inkább felfelé nyomhatja az árakat.

Egyéb tudnivaló

 • Ha már vettek igénybe korábban valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, ebben az esetben a kedvezmény összegét csökkenteni kell a korábban igénybe vett állami támogatás összegével
 • Önállóan vagy lakáshitellel együtt is igényelheti
 • Lakáshitel egyidejű igénybevétele esetén a CSOK bírálati díját nem kell megfizetni
 • A lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot

A csok 2015-ös bevezetése óta már 68 000 család, igényelt támogatást 189 milliárd forint értékben, amelynek jelentős részét újépítésű lakás vásárlására vagy új családi ház építésére költötték az igénylők. Az elmúlt évek folyamatos, tíz százalék feletti ingatlanár-növekedése – több más tényező mellett – ennek is köszönhető. Az igénylők körét és a felhasználás céljait is fokozatosan bővítették, évente új, egyszerűsítő, könnyítő rendelkezéseket léptettek életbe. Nem történt ez másképp idén, év elején sem: számos új rendelettel igyekeztek még több család számára elérhetővé tenni a támogatást.

Az egyik legfontosabb változtatás a már ingatlannal rendelkező családokat érinti. Korábban, meglévő lakás mellé csak abban az esetben lehetett csokot kérelmezni, ha a juttatást kizárólag újépítésű lakás vásárlására, építésére használta fel az igénylő. Ez március 15-től megváltozik, így már használt lakás vásárlására is fordítható a támogatás. Egy hét múlva a garzontulajdonos friss házasok is nagyobb lendülettel vethetik bele magukat az ingatlankeresésbe, hiszen már nem csak az újépítésű lakások néhol szűkös kínálatában és magas áraiban, hanem a megfizethetőbb és nagyságrendekkel nagyobb választékú használt lakásokban is gondolkodhatnak.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint az új rendeletnek köszönhetően hosszabb távon több tízezer új vásárló léphet be a lakáspiacra. „Tavaly a tranzakciószám rég nem látott magasságba emelkedve elérhette a 160 ezret és látva a tendenciát, a jövőben is emelkedésre számítunk. Az új vásárlóréteg piacra lépésével a használt lakások árai is minden bizonnyal tovább nőnek, főként az évek óta igen népszerű panellakásokra lehet még nagyobb a kereslet, annak ellenére, hogy csak az elmúlt egy évben is 13 százalékot nőtt az országos átlagáruk” – teszi hozzá.

Csok feltételei 2018 - 1,2,3 gyerekre!

Csok feltételei 2017/2018 - 1,2,3 gyerekre! - így kapunk CSOK-ot!

A legfontosabb, a feltételrendszer egészét érintő változások a következők:

 • A lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét a jövőben nem kell figyelembe venni a kedvezmény összegének megállapításánál (az alapösszegre rakódó 10, 20, illetve 30%-os energetikai bónuszok megszűnnek).
 • Eltörlésre kerül a támogatható ingatlanokra előírt 160 m2-es felső mérethatár, tehát az ennél nagyobb hasznos alapterületű ingatlanokra is igényelhető lesz a CSOK.
 • Külföldön szerzett biztosítási jogviszony is beleszámít az előírt fél éves biztosítási időszakba.
 • Az előre (a jövőre nézve) vállalt gyermekek esetében elegendő lesz, ha csak az egyik szülő 40 év alatti.
 • A nem felsőoktatási intézménybe járó gyermekeket 16 év helyett már 20 éves korukig, a felsőoktatási intézményben nappali tagozatra járó gyermekeket 25 éves korukig figyelembe lehet venni az igénylésnél.

csok_2017_feltetelei_reszletei.jpg


A CSOK bővítésével egyidejűleg - a visszaélések kiszűrése érdekében - több plusz feltétel, biztosíték is beépítésre kerül a rendszerbe. Így a CSOK igényléséhez szükséges lesz:

 • a büntetlen előélet (vagyon elleni bűncselekmények tekintetében);
 • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy "szocpol kedvezmény" visszafizetésére.
 • 2018-tól további változások várhatóak


Ezen túlmenően a három- vagy többgyermekes, új ingatlant építő vagy vásárló családoknál az alábbi többletfeltételek is előírásra kerülnek:

 • az igénylő a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nincs nyilvántartva (nincs a mindenkori minimálbér egyhavi összegét meghaladó, több mint 90 napja lejárt hiteltartozása);
 • az igénylést megelőzően - a "normál" esetben előírt 180 nap helyett - legalább 2 évig folyamatosan biztosított volt, ezen belül pedig minimum az igénylést közvetlenül megelőző 180 napban keresőtevékenységet is végzett (melybe nem számít bele a közfoglalkoztatás);
 • amennyiben a felvett CSOK összegét vissza kell fizetni, a késedelmi kamat mértéke ez esetben a Ptk. szerinti normál kamat ötszöröse.

 

Milyen ingatlanra igényelhető?


A használt lakóingatlanokat érintő változások a következők:

 • A használt lakóingatlanok vásárlása vagy bővítése esetén járó CSOK alapösszege 10%-kal emelkedik,
 • így egy gyermek után (az ingatlan méretétől függően) 550.000 - 600.000 Ft,
 • két gyermek után 880.000 - 1.430.000 Ft,
 • három gyermek után 1.320.000 - 2.200.000 Ft, négy vagy több gyermek után 1.760.000 - 2.750.000 Ft jár majd (vagyis gyermekszám és ingatlanméret alapján a családok 90%-a 50.000 - 250.000 Ft-tal magasabb összeget kaphat).


Az újonnan épített vagy vásárolt lakóingatlanok esetében a fentiek mellett a következő változások várhatók:

 • A kedvezmény összegének meghatározásánál (az energiahatékonysági szint mellett) a lakóingatlan méretét sem kell figyelembe venni, kizárólag a gyermekszámot.
 • Az egy négyzetméterre számított 300.000 / 350.000 Ft-os felső vételár korlátozás eltörlésre kerül, így nem lesz limitálva a megvásárolható ingatlan értéke.
 • Az egy- és kétgyermekes (vagy ennyi gyermeket vállaló) családok esetében a támogatható legkisebb ingatlanméretre vonatkozó (40, ill. 50 m2-es) korlátozás szintén eltörlésre kerül, tehát ennél kisebb hasznos alapterületű ingatlanra is igényelni lehet majd a CSOK-ot.


Az új ingatlanok esetében a kedvezmény alapösszege az alábbiak szerint emelkedik:

 • Egy gyermek esetén a jelenlegi 500.000 - 600.000 Ft közötti összeg egységesen 600.000 Ft-ra nő (ez 20%-kal magasabb, ill. változatlan összeget jelent).
 • Két gyermek esetén a jelenlegi 800.000 - 1.300.000 Ft közötti összeg egységesen 2.600.000 Ft-ra nő (az emelés így legalább kétszeres, legfeljebb 3,25-szörös - átlagosan tehát két és félszeres - mértékű)
 • Három vagy több gyermek esetén a jelenlegi 1.200.000 - 2.500.000 Ft közötti összeg egységesen 10.000.000 Ft-ra nő (az emelés mértéke így legalább négyszeres, legfeljebb 8,33-szoros, átlagosan tehát mintegy hatszoros).


A három vagy több gyermekes új lakóingatlant építő vagy vásároló családokat érintő változások a következők:

 • Az eddigi legfeljebb két gyermek helyett akár legfeljebb három gyermeket is lehet majd előre vállalni, melynek határideje 10 év lesz. (A 10 éves határidő akkor is irányadó, ha a meglévők mellé csak egy vagy két gyermeket vállalnak, de ezzel a gyermekek létszáma eléri a legalább három főt.)
 • Azokat a gyermekeket is figyelembe lehet venni a kedvezmény összegének megállapításánál (beleszámítanak a gyermekszámba), akik után korábban már igénybevett CSOK-ot (ill. a korábbi lakásépítési támogatást vagy "szocpol"-t) a család, azzal, hogy a korábban kapott támogatás összegét a 10 millió Ft-os kedvezményből le kell vonni. (Legfeljebb két meglévő vagy vállalt gyermek esetében ezzel szemben azok a gyermekek, akik után már előzőleg felvettek vissza nem térítendő támogatást, nem vehetők figyelembe.)
 • A jelenlegi 60, ill. 70 m2-es alsó méretkorlát lakás esetében egységesen 60 m2-ben, családi ház esetében 90 m2-ben lesz meghatározva.
 • Nem feltétel, hogy az igénylőnek vagy családtagjainak ne legyen meglévő lakástulajdona vagy haszonélvezeti, használati joga a kedvezmény igénylésekor.
 • Az érintett háromgyermekes családok az általuk felvett lakáscélú kölcsönhöz kedvezményes állami kamattámogatást is igényelhetnek, melynek révén az általuk fizetendő kamat mértéke nem haladhatja meg a 3%-ot. A kamattámogatás maximális időtartama 25 év, és legfeljebb 10 millió Ft kölcsönösszegig igényelhető.10+10 millió

Ide kattintva egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben.

Csok feltételei 2017: 3 gyerekre 10 vagy 20 millió ft!

Csok feltételei 2017 : 3 gyerekre 10 vagy 20 millió vissza nem térítendő támogatás!

 

CSOK 2017 FELTÉTELEI RÉSZLETEI - KATTINTS IDE

 

Óriási az érdeklődés a 10+10 milliósra kibővített csok iránt, amelynek részletei a Magyar Közlönyben kedd délután megjelent kormányhatározatból derültek ki.

1. Mi van azokkal, akiknek van valamilyen hitelük? 

Joggal merül fel a kérdés, hogy azok is részesülhetnek-e a támogatásban, akiknek van valamilyen hitele, hiszen a potenciális igénybe vevők jelentős része ebbe a kategóriába tartozik. A szövegből az derül ki, hogy csak azok a hitelesek kaphatják meg a csokot, akik rendesen törlesztenek: ha a házaspár bármelyik tagjának van olyan jelentősebb tartozása, amelyet a központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartanak, akkor a támogatás nem jár.

csaladok_otthonteremtesi_kedvezmenye_2016_csok_szocpol.png

A KHR-ben nagyjából minden pénzintézettől felvett hitel szerepel a lakástól a kocsin át akár a folyószámlahitelig.

Jelentős elmaradásnak pedig az számít, ha a késedelem legalább 3 hónapig folyamatosan fennáll, és összege meghaladja a késés kezdetekor érvényes legalacsonyabb minimálbér összegét. Ha hitelünk van, de nincs gondunk a törlesztéssel, akkor viszont probléma nélkül felvehetjük a csok-ot. 

2. És azokkal, akiknek már van lakástulajdona? 

Abban az esetben, ha hajlandók eladni azt, semmi különös, csak a kapott összeget fel kell használni az új ingatlan vásárlásához. Ebben az esetben az a kikötés érvényesül, hogy a támogatás összege nem lehet nagyobb a megvásárolt lakás vagy ház ára és az eladott ingatlan ára közti különbségnél. 

Ha viszont nem kívánjuk eladni a már meglévő lakástulajdont, akkor csak úgy vehetjük fel a támogatást, ha 3 gyermekesek vagyunk (vagy bevállaljuk előre a 3 gyereket), és a 10 milliós maximális összegért folyamodunk. Viszont ebben az esetben is abba a lakásba kell költözni, amit az új csokból vettünk. (Frissítés: visszatérő kérdés olvasóink között, hogy melyik paragrafus szabályozza ezt a részt, nekik: 7/B. § (6))

Nem csak a háromgyerekesekre vonatkozik, és már a korábbi szabályozásban is így volt, hogy a támogatást akkor is megkaphatjuk, ha a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került az igénylő tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

3. Bármennyiért vehetek lakást? Teljesen eltörölték az árkorlátozásokat?

Nem, csak új lakás vásárlása esetén szűnnek meg a területi és árkorlátozások, a használt lakások esetén a korábbi korlátok megmaradnak. Ez azt jelenti, hogy egy négyzetméter használt lakás legfeljebb 350 ezer forintba kerülhet, Budapesten legfeljebb 35 millióért, közép-magyarországi városban legfeljebb 28 millióért, egyéb közép-magyarországi településen legfeljebb 23 millió forintért vásárolhatunk.

Dunántúli megyeszékhelyen 28 millió, egyéb dunántúli városban 23 millió forint a maximum, míg a kisebb településeken 18 millió forint. Az alföldi és északi részen a megyeszékhelyeken 25 millió forint a felső korlát, egyéb városokban 19, kisebb településeken 16 millió.

4. Mit kell tenni azoknak, akik korábban már kaptak szocpolt vagy csokot, mégis szeretnék felvenni a mostani támogatást?

A új rendszer bejelentésekor külön hangsúlyozták, hogy nem lesz akadály az, ha valaki előzőleg már részt vett lakástámogatási programban, csak a korábban kapott összeget le kell vonni az új támogatás összegéből. Ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a lehetőség csak azoknak áll, akik a maximális, minimum 3 gyerekre és új lakásra vállalt 10+10 milliós támogatásért folyamodnak. Viszont van pár dolog, ami nem egyértelmű.

Akik egy előző programban már részt vettek, azoknak minden bizonnyal már van egy lakásuk, amelyben családjával életvitelszerűen élnek. Az elég valószínűtlen, hogy az új csokra való átnyergeléssel egyszerűen hozzájuk vágnák az előző támogatással megkurtított összeget (potenciálisan 7-9 millió forintot). Az már esélyesebb, hogy ha fel akarják venni, akkor új lakásba kell költözniük, viszont ez esetben el kellene törölni a korábbi szabályozásban rögzített 10 évnyi elidegeníthetetlenséget, ami a szocpollal vásárolt lakásokat terheli. Hogy ezt pontosan hogyan akarják kezelni, még nem világos.

5. Most akkor hány éves korig is lehet igényelni ezt a sok pénzt?

A szabály leginkább a fiatal házaspárokra szabták, akiket úgy definiálnak: legalább egy egyik fél legyen 40 év alatti. Ha ez teljesül, akkor mindenből igényelhetjük a maximálisat akkor is, ha jelen pillanatban még egy gyerekünk sincs, vagy kevesebb van mint három. 

Ha viszont már megvan a három gyerek, akkor nincs korhatára az igénylésnek.

Tehát egy negyvenegy éves pár (ebben az esetben az is mindegy, hogy házasok, vagy élettársak) három gyerekkel ugyanúgy folyamodhat a pénzért, mint mondjuk egy huszonöt éves gyermektelen házaspár tízéves gyerekvállalási elkötelezettséggel. 

6. Mindenképpen másik lakást kell venni, vagy bővítésre is használható lesz a csok?

Az új csokot meglévő ingatlanunk bővítésére is felhasználhatjuk, ebben az esetben azok a négyzetméter- és gyerekszámhatárok érvényesek, mint használt lakás vásárlásánál. A legalacsonyabb felvehető összeg egy gyerekkel, 40-55 négyzetméteressé bővített lakásra jár, ez 550 000 forint. A legmagasabbat pedig értelemszerűen minimum 4 gyerekre és legalább 100 négyzetméteressé bővített ingatlanra adják, ennek összege 2 750 000 forint lesz.

Bővítésnek olyan építési tevékenység számít a rendelet szerint, amely az építmény térfogatát és a lakás hasznos alapterületét növeli, legalább egy lakószobával, de ide tartozik az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés is. Ha viszont emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel a jogszabályi követelményeknek megfelelő külön lakóegységet hozunk létre, az ugyanúgy új lakásnak számít, mint ha az alapoktól mi húztuk volna fel a házat.

7. Hol kérhető a támogatás? Mennyibe kerül az igénylés?

A hitelintézeteknél lehet igényelni. A Bankszövetség azt mondta, hogy a bankok várhatóan februártól lesznek felkészülve arra, hogy fogadják az igényeket. Az igénylőtől a közvetlen támogatásokra való jogosultság elbírálásáért a támogatás összegének 1,5 százalékát, de legfeljebb 30 ezer forintot kérhetnek. Ha hitelt is felvesz az igénylő, a díjak ennél magasabbak is lehetnek.

8. Mikor lehet igényelni a csokot?

A jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását az adásvételi szerződés megkötése után 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásul vétele előtt, bővítésnél pedig a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől.

9. Mi történik, ha tönkremegy a házasság vagy az élettársi kapcsolat?

A válás csak akkor befolyásolja a csokot, ha ezzel együtt a támogatásból vett ingatlantól is megválnak a szülők. Ha az elvált felek kénytelenek eladni a lakásukat, akkor vissza kell fizetniük a teljes összeget a bíróságon megállapított, vagy korábban vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban. Ez különösen rosszul jöhet abban a szituációban, amikor a pár tagjainak amúgy is egy nagy lakás árából kell két kisebbet venniük – képzeljük el ugyanezt a helyzetet úgy, hogy az eredeti összeghez képest tízmillióval kevesebbünk van. 

Ez alól úgy lehet mentesülni, ha valamelyik fel megtartja az ingatlant, például úgy, hogy kivásárolja a másikat. Erre nyilván nem mindenkinek lesz lehetősége, tehát úgy tűnik, a csok erős ellenösztönzőként fog hatni a válásra illetve különköltözésre. 

10. Mi történik, ha nem születnek meg időben a vállalt gyerekek?

Akkor bizony baj van, a támogatást tokkal-vonóval vissza kell fizetni, csak az a kérdés, hogy még pluszban meg is büntetnek-e.

Ha részt vettünk legalább öt alkalommal valamilyen tb-támogatott vagy magán meddőségkezelési programban, illetve bizonyítani tudjuk, hogy egészségügyi okok miatt nem tudunk ilyenen részt venni, akkor nincsenek büntetőkamatok, csak sima visszafizetési kötelezettség a támogatásra és a hitelre a normális törlesztési menetben. Meddőség esetén ezt úgy lehet mégis megúszni, ha örökbefogadunk annyi gyereket, amelyet eredetileg vállaltunk.

Ha viszont úgy nem teljesítjük a vállalást, hogy nincs papírunk a meddőségről és örökbe sem fogadtunk, akkor a korábbinál nagyobb büntetéssel együtt kell visszaadni minden pénzt: a ptk. szerinti késedelmi kamat ötszörösét dobják rá a hitelre.

A Pénzcentrum kiszámolta, mit jelent ez pontosan: a jelenlegi kedvező kamatok mellett mindössze 6,75 százalék, így tíz év múlva 13,8 millió forintot kellene visszafizetni az államnak. 4 százalékos irányadó ráta mellett 20 százalékos kamattal számolhatunk, ekkor 23 millió forint, míg 6 százalékos alapkamattal (30 százalékos késedelmi kamattal) 31 millió forint lenne a tartozásunk 10 év múlva.

Van néhány szomorú kivétel, amely ha megtörténik, akkor a tervezettnél kevesebb megszületett gyerekkel is teljesítettnek tekinteni a vállalást a törvény. Ilyenek a házastárs halála vagy bizonyos fokú rokkantsága, az első gyerek súlyos fogyatékossággal születése, vagy 24 hetesnél idősebb magzat vagy gyerek halála. Ha ezek közül bármelyik bekövetkezik, nem kérik vissza a pénzt. 

Családi otthonteremtési kedvezmény 2016 - kiterjesztik a CSOK rendszerét 2016-tól!

A nemrég elindult családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) kiterjesztenék és bővítenék a jövőben - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy konferenciáján. Változás lehet a CSOK-nál!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A CSOK-RÓL ITT...............

 

Ezt nyilatkozta Varga: a kormány célja 2016-ban a beruházások és lakásépítések ösztönzése: lakásépítésnél akár a bérlakásépítést is ösztönöznék, emellett a lakásfelújításokat is támogatnák. A nemrég elindult családi otthonteremtési kedvezményt (csok) kiterjesztenék és bővítenék a jövőben.

Eddig megközelítőleg közel ötezren, összesen ötmilliárd forint értékben vették fel a családi otthonteremtési kedvezményt. A szaktárca szerint az igénylők száma ebben az évben a 12 ezer főt is elérheti. Emiatt a kormánynak emelnie kellett a július 1-jével kibővített támogatás keretén, ugyanis eredetileg erre az évre csupán négyezer kérelemmel kalkuláltak.

A CSOK nagy népszerűségnek örvend, három hónap alatt több mint kétszer annyian vették igénybe, mint a korábbi szocpolt. A vissza nem térítendő támogatást már egy gyerekkel és használt lakás vásárlására vagy bővítésére is fel lehet használni, összege a gyermekek számának, a lakás nagyságának és energetikai besorolásának függvényében 500 ezer és 3,25 millió forint között mozog.

Július 1-jétől jön a CSOK

szocpol-csok-2015-2016.png

Jelentősen kibővül július 1-jétől a családok otthonteremtési kedvezménye. A bevállalósak akár 3 millió 250 ezer forintot is kaphatnak, de a kisebb családok is nagyon jól járhatnak. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Jelentősen kibővül július 1-jétől a családok otthonteremtési kedvezménye (a CSOK - korábbi nevén lakásépítési támogatás, köznyelven szocpol). Mivel sokan még nincsenek tisztában a részletekkel, ezért végigrágtuk magunkat a jogszabályon. Azt is jó például tudni, hogy nem kell feltétlenül megvárni a lakáskereséssel, vásárlással a július elsejei indulást - az adás-vételi szerződéseket már most érdemes úgy megkötni, hogy ezzel júliusban igényelhető legyen ez a vissza nem térítendő állami támogatás. Minderről (jogosultságról, feltételekről, a folyósítás menetéről) egyébként már most lehet érdeklődni az ezzel foglalkozó bankoknál. A használt lakás vásárlásra vagy bővítésre is felvehető támogatás (a "félszocpol" utódja) is visszatér júliustól, emiatt jelentős az érdeklődés. Íme a legfontosabb kérdések és természetesen a válaszok: csok-feltételei

Milyen célokra igényelhető a CSOK?

1. 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott

 • építési engedéllyel rendelkező és legalább "B" tervezett energetikai minősítésű új, összkomfortos lakás építéséhez
 • használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és legalább "B" energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához
Fontos! Építés, illetve vásárlás esetén sem haladhatja meg a fajlagos négyzetméterár a 300 ezer forintot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében pedig a 350 ezer forintot!

2. Legfeljebb 350 ezer Ft/nm vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához; de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott vételár maximumot, melyek a következők:

 • Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye) - Budapesten: 35 millió forint; városokban: 28 millió forint; egyéb településeken: 23 millió forint.
 • Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győrr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Tolna, Somogy megye) - megyeszékhelyeken: 28 millió forint; városokban: 23 millió forint; egyéb településeken: 18 millió forint.
 • Alföld és Észak (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye) - megyeszékhelyeken: 25 millió forint; városokban: 19 millió forint; egyéb településeken: 16 millió forint.

3. Meglévő, legalább komfortos (vagy a bővítéssel azzá váló) használt lakás bővítéséhez.

Megjegyzés! használt családi házas beruházásoknál lehet "C" (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú besorolás is, de csak akkor, ha rendelkezésre áll 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti.

Ki igényelheti a CSOK-ot?

 • Életkortól függetlenül a természetes személyek már meglévő gyermekek és a terhesség betöltött 24. hetét követően a magzat vagy ikermagzat után.
 • A 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül, minimum egy, legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett kedvezmény), akár használt lakóingatlan esetén is.

Ki után vehető igénybe a CSOK?

A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző:

 • vér szerinti és örökbe fogadott gyermek után
 • gyámsága alatt álló, legalább legalább 1 éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után
 • a fiatal házaspár - a meglévő gyermekei számától függetlenül - legfeljebb két születendő gyermek után.

Ki minősül gyermeknek?

 • a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően
 • aki az igénylő eltartottja, de nem töltötte be a 16. életévét, vagy a 25. életévét nem töltötte be, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy a 16. életévét betöltötte, de legalább 1 éve megváltozott munkaképességű személy.
Megjegyzés! A CSOK-ot csak egyszer lehet igénybe venni!

Milyen határidők vannak a megelőlegezett CSOK-nál?

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év. A rendelkezésre álló időtartam a használatba vételi engedély kiadásának, vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, illetve az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjától kezdődik.

Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek vagy a támogatottnak minimum 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A lakásban a támogatott személyen kívül csak az általuk eltratott gyermek szerezhet tulajdont. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Mitől függ a CSOK mértéke?

A kedvezmény összege függ a meglévő, a terhesség 24. hetét betöltött magzat vagy ikermagzat és a vállalt gyermekek együttes számától; a lakás hasznos alapterületétől; és a lakás energetikai besorolásától.

Hogyan kerül folyósításra a CSOK?

Új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan (a CSOK utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően utalják).
Vásárlás esetén egy összegben történik a folyósítás

Megjegyzés! A folyósítás akkor kezdődhet meg, ha az igénylő az önerejét már felhasználta.

Hol kell igényelni a CSOK-ot?

A kérelmet és a mellékleteket - szerződéssel rendelkező - hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) kell benyújtani

Mire kell még odafigyelni?

 • A CSOK-ot csak az veheti igénybe, akinek, vagy házastársának, gyermekének, együttköltöző családtagjainak nincs lakástulajdona és/vagy állandó használati joga, illetve önkormányzati tuladonban lévő és szolgálati munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása.
 • Saját erőként kell számításba venni a korábban - 5 éven belül - értékesített lakás eladási árát. Ez az összeg csökkenthető.
 • Az igénylőnek (mindegyiknek) köztartozásmentes adózónak kell lennie, illetve rendelkeznie kell bejelentett, minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal.
 • A kedvezmény folyósítását követően 1 éven belül - érvényes lakcímkártyával - kell igazolni, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását vagy együttköltözését a kérelem benyújtásakor vállalták.
 • A CSOK-kal érintett lakásra - 10 évig - a magyar állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A kedvezménnyel érintett lakást ezen időszak alatt haszonélvezet vagy használati jog nem terhelheti.
süti beállítások módosítása